Picture of renowned Persian poet, Ferdowsi

Intro to Shahnameh in Farsi مقدمه ای بر شاهنامه

This is an in-person event

May 21, 2024

6:30 pm to 8:30 pm

Third floor program room

Cultural discovery

Registration is closed <   Back to all events

Event overview

May 21, 2024

6:30 pm to 8:30 pm

This program is an introduction to Shahnameh, by Ferdowsi. Shahnameh is one of the most popular epic poetry books among Persians. This event is hosted in Farsi. View the work in our catalogue. Read about Shahnameh on Wikipedia.

Questions? Contact info@nvcl.ca or 604-998-3450.

اگر علاقمند به فردوسی و شاهنامه هستید در این نشست ماهانه به ما بپیوندید. در سال گذشته، ضحاک ماردوش را در غاری به مسمار گران بستیم و پشت سر گذاشتیم و پادشاهی فریدون فرخ را شروع کردیم. خرسندیم که ۶ نشست در سال ۲۰۲۴ در کتابخانه خواهیم داشت. در نشست های سال ۲۰۲۴ اگر زمانه یاری کند بنا داریم داستان های زیر را با هم بخوانیم

نشست نخست در تاریخ ۲۳ ژانویه: جدایی ایران و روم و توران و جنگ های کین خواهی و به شاهی رسیدن منوچهر

نشست دوم در تاریخ ۲۰ فوریه: داستان خاندان بزرگ نریمان،  از میلاد زال و دایگی سیمرغ بر او، تا داستان عاشقانه زال و رودابه

نشست سوم در تاریخ ۱۲ مارچ: به پایان آمدن عاشقانه زال و رودابه

نشست چهارم در تاریخ ۱۶ اپریل: پادشاهی نوذر، آشنایی با افراسیاب و دست درازی توران به ایران و  بر آمدن رستم

نشست پنجم در تاریخ ۲۱ می:  به میدان آمدن پهلوانان و پادشاه زَو و کیقباد

نشست ششم در تاریخ ۱۱ جون: مقدمه ای بر پادشاهی کاووس کی و جنگ مازندران

.این جلسات توسط آقای کامیار سلطانی اداره می شوند و ثبت نام برای شرکت در تمامی جلسات الزامی است

درباره سخنران

کامیار سلطانی، دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان، نزدیک به بیست و پنج سال است که در شهر ونکوور اقامت دارد و به کار مهندسی مشغول است. او را سال هاست که با شاهنامه انس و الفتی است. در چند سال گذشته، وی یک برنامه سخنرانی در کانون فنی بی سی و چندین نشست، برای گروه های محدود در بازگویی و توضیح شاهنامه برگزار کرده. او بر این باور است که ادبیات فخیم ایران و به ویژه شاهنامه، این سند سترگ فرهنگ ایران، نه تنها حافظ هویت ملی ما ایرانیان در بازه زمانی بسیار بلنده بوده است،بلکه در این دیار دور از وطن، می تواند چون سپری ما ایرانیان را در طوفان های زندگی بی آسیب نگه دارد.

درباره این برنامه سوالی دارید؟ با ایمیل و یا شماره زیر تماس بگیرید:

Registration is closed

Next Events

If you have a question, ask us or call 604-998-3450

Get involved with your city library

Volunteer or donate!